SPA zonos taisyklės

UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“

SPA zonos vidaus tvarkos taisyklės

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ (toliau – Paslaugos teikėjas) baseinų ir pirčių zona (toliau – SPA zona), esančią Liudiškių g. 18, Anykščiai, svečias gali naudotis baseinų ir pirčių paslaugomis;
 2. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato SPA zonos (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus svečiui, Paslaugų teikėjo ir svečio teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas;
 3. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems SPA zonos svečiams, nepriklausomai nuo jų amžiaus;
 4. Teisę naudotis SPA zonos teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis;
 5. Kiekvienas svečias, mokėdamas už paslaugą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Svečias pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ir nesilaikymo;
 6. SPA zona dirba kasdien nuo 16:00 iki 22.00 val., išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių negali dirbti nurodytu laiku;
 7. Prieš pradedant lankytis SPA zonoje, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju, kad įsitikinti, ar sveikata leidžia naudotis SPA zonos paslaugomis. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės dėl lankytojo sveikatos, neatsako ir neatlygina lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Paslaugos teikėjo kaltės;
 8. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, SPA zonoje gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens kuris gali jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje;
 9. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Vertingesnius daiktus galima palikti registratūroje esančiame seife. Paslaugos teikėjas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Rasti daiktai saugomi viešbučio registratūroje septynias dienas;
 10. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojas turi kreiptis į SPA zonos personalą;
 11. Nuo 20 val. SPA zonoje gali lankytis tik vyresni nei 12 m. amžiaus asmenys;
 12. Vaikai iki 18 metų gali lankytis SPA zonoje tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 3 vaikų. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą;
 13. Personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus;
 14. Svečias, padaręs žalą SPA zonoje esančiam turtui, svečių turtui ar jų sveikatai; atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai ar negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai;
 15. Svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti SPA zoną, taip pat svečiui gali būti skirta piniginė bauda bei uždrausta lankytis visam laikui;
 16. Prieš apsilankydamas SPA zonoje, svečias už paslaugas privalo susimokėti „Nykščio namų“ registratūroje. Viešbučio klientams paslauga gali būti pridėta prie kambario sąskaitos.

 

PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

Paslaugos teikėjas turi teisę:

 1. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, SPA zoną laikinai uždaryti;
 2. Į SPA zoną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, SPA zonos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 3. Pašalinti iš SPA zonos lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo SPA zonos personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojui negrąžinami;
 4. Į SPA zoną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 5. Neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 6. Kilus įtarimų dėl kliento neblaivumo ar apsvaigimo būklės, SPA zonos darbuotojas turi teisę neįleisti arba išprašyti tokius asmenis;
 7. Pakeisti SPA zonos teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 8. Vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 9. Personalas turi teisę mandagiai paprašyti tėvų/globėjų, kad po 20 val. jaunesni nei 12 m. amžiaus asmenys paliktų baseino bei pirčių erdvę;
 10. SPA zonoje rengti uždarus renginius;
 11. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, personalas turi teisę išprašyti iš SPA zonos neatlyginant sumokėto mokesčio.

SVEČIO TEISĖS PAREIGOS

Lankytojas įsipareigoja:

 1. Būdamas SPA zonoje ir naudodamasis teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 2. Būdamas SPA zonoje segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 3. Chalatus ir rankšluosčius kabinti jiems skirtoje vietoje – ant pakabų;
 4. Išeinant iš SPA zonos chalatus ir rankšluosčius palikti persirengimo patalpose esančiose dėžėse arba parsinešti į viešbučio kambarį.

Lankytojas turi teisę:

 Naudotis SPA zonos teikiamomis paslaugomis;

 1. Reikalauti, kad Paslaugos teikėjas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Paslaugos teikėjo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka;

 

Svečias privalo:

 1.  Iš persirengimo kambario einant į SPA zoną ir išeinant iš jos, lankytojui būtina nusiprausti po dušu;
 2. Prieš įeinant į pirtį ir sauną bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše;
 3. SPA zonoje avėti švarią, neslidžiu padu, drėgnoms patalpoms skirtą avalynę;
 4. SPA zonoje dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą;
 5. Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą;
 6. Pirtyje, kuriose įrengti mediniai gultai kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį;
 7. Prieš eidamas į bet kurią pirtį, susipažinti su pirčių naudojimosi taisyklėmis;
 8. Vaikai iki 3 metų dėvėti neperšlampamas sauskelnes;
 9. Vykdyti SPA zonos personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 10. Palikti SPA zoną pasibaigus jo lankymosi valandoms arba nedelsiant po SPA zonos personalo nurodymo;
 11. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams;
 12. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis;
 13. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
 14. Nedelsiant informuoti darbuotojus apie savo ar kitų narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą SPA zonoje;
 15. Netrukdyti kitiems svečiams naudotis sveikatingumo centro paslaugomis. Svečiai, pastebėję kitų klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems arba gali grėsti kitų asmenų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam darbuotojui;
 16. Netriukšmauti, nešokinėti į baseiną;
 17. Kilus gaisrui, nedelsiant palikti baseinų ir pirčių erdvę, vadovaujantis personalo nurodymais, evakuotis pagal baseinų ir pirčių erdvės patalpų evakavimosi planą.

 

SPA ZONOJE DRAUDŽIAMA

 1.  Palikti vaikus iki 18 metų be priežiūros;
 2. Neštis bei naudotis asmeninėmis kosmetikos bei higienos priemonėmis (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemonėmis, naudoti kaukes, šveitiklius, plaukų dažus);
 3. Liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai, patiems reguliuoti pirčių prietaisus;
 4. Atsinešti į pirtis ir naudoti savo užpilus, kūno šveitimo priemones, ekstraktus ir vantas;
 5. Pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų ar kaitinimo įrangos;
 6. Pilti į baseinus įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus;
 7. Šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas erdves;
 8. Atsinešti su savimi maisto produktus, gėrimus, alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas;
 9. Atsinešti ginklus;
 10. Atsinešti pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones išskyrus antpečius ir liemenes;
 11. Nešioti ar perstumdyti kėdes, gultus, staliukus, gėles;
 12. Spjaudyti ant grindų ir į vandenį;
 13. Rūkyti SPA zonoje;
 14. Šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, sūkurinės vonios kraštų;
 15. Stumdytis, muštis, skandinti kitus, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti;
 16. Melagingai šauktis pagalbos, ignoruoti darbuotojo perspėjimus;
 17. Trukdyti naudotis  vandens  zonos  ir  pirčių paslaugomis kitiems  klientams;
 18. Vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidinėti ir kabinėtis prie kitų lankytojų ar asmenų, savo elgesiu trukdyti kitiems lankytojams;
 19. Plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams;
 20. Lipti ir išlipti iš baseinų ir sūkurinių vonių ne tam skirtose vietose;
 21. Maudytis su pripučiamais ratais;
 22. Vaikams iki 3 metų (imtinai) maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje  (įstaiga pasilieka teisę skirti baudą ar reikalauti padengti dėl baseino darbo sutrikdymo ir valymo padarytą žalą);
 23. Vaikams iki 3 metų (imtinai) naudotis sūkurine vonia (džiakuzi).
 24. Kramtyti kramtomąją gumą;
 25. Lankytis su gyvūnais;
 26. Į SPA zoną važiuoti su vaikiškais vežimėliais;
 27. Užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.). Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos;
 28. Naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių) džiovinimui;
 29. Atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras persirengimo patalpose;
 30. Gadinti SPA zonoje esantį inventorių;
 31. Filmuoti ir fotografuoti;
 32. Naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 33. Avėti lauko avalynę;
 34. Dėvėti netinkamus drabužius arba visai jų nedėvėti;
 35. Skalbti atsineštus daiktus dušuose;
 36. Gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
 37. Vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas;
 38. Vartoti alkoholinius gėrimus persirengimo bei kitose tam neskirtose patalpose;
 39. SPA zonoje draudžiama lankytis asmenims:
  • Apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo;
  • Sergantiems infekcinėmis ligomis;
  • Alergiškiems cheminėms medžiagoms;
  • Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
  • Su atviromis žaizdomis;
  • Asmenims, kurie serga inkontinencija (šlapimo nelaikymas), nebent jie lankymosi metu dėvi spec. maudymosi kelnaites;
  • Neturintiems lustinės apyrankės;
  • Su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
  • Kurių elgesys kelia pavojų klientų saugumui, patalpų higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

 

REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 

 1. Planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.);
 2. Nesinešti į SPA zoną brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti;
 3. Nesinaudoti SPA zonos teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Baseino inventoriui;
 4. Mobiliuose telefonuose įjungti begarsę aplinką;
 5. Rekomenduojama dėvėti maudymosi/plaukimo kepuraitę.

 

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Lankytojas padaręs žalą SPA zonoje esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
  Personalui įtarus, kad lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija;
 2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi;
 3. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę;
 4. Lankytojas, SPA zonoje patyręs turtinę ar neturtinę žalą, nedelsdamas turi pranešti apie tai personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami;
 5. Paslaugos teikėjas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo SPA zonoje patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė Taisyklėse aprašytų reikalavimų ir/ar rekomendacijų;
 6. Paslaugos teikėjas neatsako už lankytojo asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojo maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens;
 7. Paslaugos teikėjas neatsako už lankytojo sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačio lankytojo neatsargumo, nesilaikant Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

APSILANKYMO SPA ZONOJE TRUKMĖ BEI KAINOS

 

 1. SPA zonos kainynas yra patalpintas internetiniame puslapyje nykscionamai.lt taip pat galima rasti viešbučio „Nykščio namai“ registratūroje;
 2. Apsilankymo trukmė 2 valandos.
 3. Lankytojui, laiku neišėjus iš SPA zonos, yra taikomas papildomos valandos įkainis 10 eurų.
 4. Kainos gali keistis, priklausomai nuo metų laiko, švenčių ir kitų marketinginių veiksmų;
 5. Asmeniui, įsigijusiam dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti SPA zonos paslaugomis, pinigai negrąžinami;
 6. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti dokumentą, suteikiantį teisę gauti nuolaidą (anykštėno kortelė ir asmens tapatybės dokumentas.);
 7. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės;
 8. Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į SPA zoną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą;

 

LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 

 1. Sumokėjus už apsilankymą SPA zonoje, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai;
 2. Lustines apyrankė naudojama patekimui į persirengimo kambarius.
 3. Su lustine apyranke SPA zonos teritorijoje lankytojas gali atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 4. Už buvimo SPA zonoje laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę), yra taikomas papildomos valandos mokestis 10 eurų, kurį lankytojas turi sumokėti kasoje;
 5. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

KITA BENDRA INFORMACIJA

 

 1. SPA zonos darbo laikas skelbiamas „Nykščio namų“ interneto svetainėje;
 2. SPA zona švenčių metu gali dirbti sutrumpintu grafiku apie tai informuojant „Nykščio namų“ interneto svetainėje, registratūroje bei socialiniuose tinkluose;
 3. SPA zonoje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti viešbučio registratūroje;
 4. SPA zona turi teisę fotografuoti, filmuoti bei platinti tokią medžiagą „Nykščio namų“ internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Asmuo nenorintis viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti SPA zonos personalui, tokiu atveju jis nebus fotografuojamas ar filmuojamas. Lankytojas įsigydamas bilietą į SPA zoną patvirtina, kad sutinka būti filmuojamas ir fotografuojamas;
 5. Lankytojo palikti ir vėliau kitų lankytojų ar SPA zonos personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi įmonės administracijoje 7 (septynias) kalendorines dienas;
 6. Kai daiktų saugojimo spintelė yra užrakinama, užrakto korpuse pasirodo raudonos spalvos žymė, kai atrakinama – pasirodo žalios spalvos žymė. Lankytojas privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė;
 7. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Naudojantis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, toks lankytojo veiksmas vertinamas kaip įsilaužimas į svetimą spintelę;
 8. Lankytojas, pažeidęs bet kurį Taisyklių punktą bei įspėjus personalui, turi nedelsiant palikti SPA patalpas;
 9. Lankytojas, pajutęs bet kokį sveikatos sutrikimą, nedelsiant privalo išlipti iš vandens bei kreiptis į personalą.